top of page

פרוייקטים רעיוניים

תכנון רעיוני נעשה בשלב בחינת ועיצוב הדרישות שיבואו לידי ביטוי בשלבי התכנון המתקדמים, התכנון הרעיוני נותן כלים ליזם והמתכננים לקבוע את הפרוגראמה לפרויקט ואת הדרישות העיצוביות לפרויקט. שלב זה נעשה ללא קשר לאתר ספציפי ללא נתונים מדוייקים של דרישות הרשויות השונות.

התכנון הרעיוני מהווה כלי שיווקי ליזם.

bottom of page