top of page

מגורים - בנייה רוויה ובתים פרטיים.

בתכנון פרויקט מגורים יש צורך בשילוב בין צורכי משתמש הקצה ביחידות הדיור מחד גיסא וצורכי הציבור הבא במגע עם המבנה במרחב הציבורי מאידך גיסא.

בתכנון היחידות יש לשים דגש על תכנון פונקציונאלי וניצול יעיל של החללים והשטחים העומדים לרשות המתכנן ועל עיצוב חזיתות והסביבה הקרובה של המרחב הפרטי והציבורי.

bottom of page