top of page

מסחר, מבנים יבילים - באדג'ט מפרץ חיפה

מסחר, מבנים יבילים - קרסו ראשון

בתכנון פרויקטי מסחר ומשרדים יש לשלב בין מספר רחב של דרישות כגון דרישות פרוגראמטיות, תכנוניות, עיצוביות המאפשרות שימוש במבנה לציבור הרחב.

שימת דגש על פתרונות תכנוניים ועיצוביים הם התשתית לפרויקט מוצלח בהיבט המסחרי.

bottom of page